ΔΠΛΠ-611432 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/06/2024 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο RFI παρέχονται από την κα Αικ. Μανούσακα, τον κ. Κ. Πανουργία και την κα Ε. Μεστροπιαννίδου, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: a.manousaka@ppcgroup.com, k.panourgias@ppcgroup.com & e.mestropianidou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας ““CompareOne” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Πατησίων 27, Τ.Κ. 104 32 τηλέφωνο 210- 5293042. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Αικ. Μανούσακα και την κα Ε. Μεστροπιανίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση a.manousaka@dei.gr & e.mestropianidou@dei.gr ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έρευνα Αγοράς για την αποκομιδή/ελεγχόμενη διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611432
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/05/2024
ΑΔ: A126267
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής