ΔΠΛΠ-611309 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Αικ. Μανούσακα και την κα Ε. Μεστροπιανίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση a.manousaka@dei.gr & e.mestropianidou@dei.gr . "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 106 82 τηλέφωνο 210- 5293042.Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Αικ. Μανούσακα και την κα Ε. Μεστροπιανίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση a.manousaka@dei.gr & e.mestropianidou@dei.gr . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης υγρών πετρελαιοειδών, στερεών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου, ΘΗΣ Ν. Ρόδου, ΑΗΣ Χανίων, Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611309
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2023
ΑΔ: A122963
Συμπλήρωμα 1 27/03/2023
ΑΔ: A122989
Συμπλήρωμα 2 30/03/2023
ΑΔ: A123031
Προϋπολογισμός: € 1.592.760,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής