ΔΠΛΠ-611306 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/02/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αικ. Μανούσακα και τoν κo Γ. Γούλα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο τις διευθύνσεις a.manousaka@dei.gr και g.goulas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη διαδικασία επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αικ. Μανούσακα και τoν κo Γ. Γούλα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο τις διευθύνσεις a.manousaka@dei.gr και g.goulas@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργιών Λιμενικής Εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου κατά MTMSA και Εμπορικής Διαχείρισης Χρονοναυλώσεων,

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611306
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/02/2023
ΑΔ: A122607
Προϋπολογισμός: € 80.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής