ΔΠΛΠ-611303 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από Φιλίππου αλεξάνδρα και Παπαδοπούλου Ελένη στις διευθύνσεις al.filippou@dei.gr και elen.papadopoulou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 4.050 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611303
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/02/2023
ΑΔ: A122661
Συμπλήρωμα 1 22/02/2023
ΑΔ: A122696
Συμπλήρωμα 2 03/03/2023
ΑΔ: A122775
Προϋπολογισμός: € 10.732,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής