ΔΠΛΠ-611282 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Κων/νο Πανουργιά και από τον κ. Γ. Βασιλάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις k.panourgias@dei.gr και g.vasilakis@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, https://eprocurement.dei.gr Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Κων/νο Πανουργιά και από τον κ. Γ. Βασιλάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις k.panourgias@dei.gr και g.vasilakis@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Χημικών Προσθέτων - 3.750 kg αντιδιαβρωτικών κλειστών ψυκτικών κυκλωμάτων και 3.000 kg αντικαθαλατωτικών ωσμώσεων νερού και θάλασσας για τον ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ και ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611282
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/01/2023
ΑΔ: A122314
Προϋπολογισμός: € 23.900,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής