ΔΠΛΠ-611262 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/10/2022 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από: • κ. Στ. Χαλιό, Τηλ.: +30-210-5292314 • κ. Αικ. Μανούσακα, Τηλ.: +30-210-5293082"
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια διεύθυνση για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 22, 10432, Αθήνα, Ελλάδα). Ο διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας compareONE της CosmoOne."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Υγραερίου LPG για κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης του Δήμου Μεγαλόπολης, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2022 έως και 31.12.2022.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611262
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/10/2022
ΑΔ: A121733
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής