ΔΠΛΠ-611258 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/10/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/10/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Στ. Χαλιό και την κα Ε. Μεστροπιανίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.chalios@dei.gr & e.mestropianidou@ dei.gr .
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 106 82 τηλέφωνο 210- 5293042 Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Στ. Χαλιό και την κα Ε. Μεστροπιανίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.chalios@dei.gr & e.mestropianidou@ dei.gr ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Παροχή υπηρεσιών Ποιοτικού Ελέγχου (εκτέλεση της δειγματοληψίας και των χημικών αναλύσεων) σε αγοραζόμενο λιγνίτη για τον ΑΗΣ Μελίτης"

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611258
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/10/2022
ΑΔ: A121636
Συμπλήρωμα 2 20/10/2022
ΑΔ: A121744
Συμπλήρωμα 1 14/10/2022
ΑΔ: A121755
Προϋπολογισμός: € 80.582,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής