ΔΠΛΠ-611240 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/10/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Πανουργιά Κωνσταντίνο (τηλ. 0030-2105292662) και την κα Μεστροπιανίδου Ευαγγελία (τηλ. 0030-2105292680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις K.Panourgias@dei.gr και E.Mestropianidou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (00302105293082). Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Πανουργιά Κωνσταντίνο (τηλ. 0030-2105292662) και την κα Μεστροπιανίδου Ευαγγελία (τηλ. 0030-2105292680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις K.Panourgias@dei.gr και E.Mestropianidou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ……. από τον κ. …………………………….., (τηλ. 0030-…………………..) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο …………………………………… @dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611240
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/09/2022
ΑΔ: A121534
Προϋπολογισμός: € 751.995,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής