ΔΠΛΠ-600331 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Φ. Λαγού και κα Μ. Αργεντέλλη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις f.lagou@ppcgroup.com και m.argentelli@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 210– 5293807. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Φ. Λαγού και κα Μ. Αργεντέλλη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις f.lagou@ppcgroup.com και m.argentelli@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων ηλεκτροκίνητων περονοφόρων οχημάτων ανυψωτικής ικανότητας 2,5 ton για τη ΔΥΑΕ, τον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 5, τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και τον ΑΗΣ Κατταβιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-600331
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/04/2024
ΑΔ: A125912
Συμπλήρωμα 1 18/04/2024
ΑΔ: A126011
Συμπλήρωμα 2 30/04/2024
ΑΔ: A126117
Συμπλήρωμα 3 16/05/2024
ΑΔ: A126189
Προϋπολογισμός: € 149.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής