ΔΠΛΠ-1954 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για την Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@ppcgroup.com. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Λειτουργιών Προμηθειών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 22), από τον κο Σ. Αρβανιτάκη (210 5293680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση s.arvanitakis@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Κλάδου Συμβάσεων Λειτουργιών Παραγωγής και του Κλάδου Συμβάσεων Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) και της Διεύθυνσης Προμηθειών Νέων Δραστηριοτήτων Παραγωγής (ΔΠΝΔΠ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1954
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/06/2024
ΑΔ: A126307
Προϋπολογισμός: € 547.965,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής