ΔΠΛΠ-1937 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/04/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680), Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Β. Ζήση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com, I.Karolemeas@ppcgroup.com και V.Zisis@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680), Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Β. Ζήση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com, I.Karolemeas@ppcgroup.com και V.Zisis@ppcgroup.com. Για τεχνικά θέματα και την Βεβαιώση επίσκεψης παρέχονται από τον κ. Χατζησάββα Αναστάσιο (2463-115821) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.chatzisavvas@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός Καθαρισμός Λέβητα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1937
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2024
ΑΔ: A125887
Προϋπολογισμός: € 133.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΠΛΠ-1937 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη