ΔΠΛΠ-1932 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου τηλ. (210-5292680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@ppcgroup.com και την κα. Χ. Σκουρή τηλ. (210-5292679)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ.10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου τηλ. (210-5292680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@ppcgroup.com και την κα. Χ. Σκουρή τηλ. (210-5292679) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C.Skouri@ppcgroup.com και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης από τον κ. A. Χατζησάββα τηλ. (24631-15821), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο A.Chatzisavvas@ppcgroup.com και κ. Θ. Φωτιάδη τηλ. (24631-15820) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο T.Fotiadis@ppcgroup.com . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή Κύριου Εξοπλισμού και Βοηθητικών Συστημάτων ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1932
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/03/2024
ΑΔ: A125839
Προϋπολογισμός: € 142.742,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής