ΔΠΛΠ-1924 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/02/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.gr. Ενημέρωση για το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας και πληροφορίες για τον τόπο εγκατάστασης των Η/Ζ θα παρέχεται από τον κο Β. Ευστρατίου ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 –Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.efstratiou@dei.gr . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συμφωνία – Πλαίσιο για την μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) εγκατεστημένων, στην Κρήτη και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής των ετών 2024 – 2028

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1924
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/01/2024
ΑΔ: A125372
Συμπλήρωμα 1 02/02/2024
ΑΔ: A125409
Συμπλήρωμα 2 12/02/2024
ΑΔ: A125472
Συμπλήρωμα 3 19/02/2024
ΑΔ: A125536
Συμπλήρωμα 4 20/02/2024
ΑΔ: A125542
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής