ΔΠΛΠ-1915 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο (+30) 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr. Η χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό από την κα Κοσμίδου Φρειδερίκη (2385056288) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση F.Kosmidou@dei.gr και εν τη απουσία από τον κ. Μ. Βάνης (2385056234) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση m.vanis@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στον τομέα Λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1915
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/02/2024
ΑΔ: A125530
Συμπλήρωμα 1 22/02/2024
ΑΔ: A125565
Προϋπολογισμός: € 350.726,37 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής