ΔΠΛΠ-1910 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr. Η χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στη Διεύθυνση παρέχεται από την κ. Ε. Σιδηροπούλου (2105205505) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση e.sidiropoulou@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών Φορέα Πιστοποίησης για την επαναπιστοποίηση και τις ετήσιες επιτηρήσεις των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1910
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2024
ΑΔ: A125432
Συμπλήρωμα 1 22/02/2024
ΑΔ: A125566
Συμπλήρωμα 2 26/02/2024
ΑΔ: A125587
Συμπλήρωμα 3 29/02/2024
ΑΔ: A125641
Προϋπολογισμός: € 31.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής