ΔΠΛΠ-1908 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 10/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο (+30)2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στους Σταθμούς από τον κ. Π. Ζεϊμπέκη στη διεύθυνση p.zeimpekis@dei.gr και τηλ. στο (+30)2103324766. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης γεννητριών των Μονάδων Παραγωγής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1908
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2024
ΑΔ: A125713
Συμπλήρωμα 1 20/03/2024
ΑΔ: A125790
Συμπλήρωμα 2 26/03/2024
ΑΔ: A125829
Συμπλήρωμα 3 10/04/2024
ΑΔ: A125944
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής