ΔΠΛΠ-1906 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/03/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο (+30)2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΣΠ Καλύμνου από τον κ. Σ. Ρωμανό στη διεύθυνση s.romanos@dei.gr και τηλ. στο (+30)2109008849 και για τον ΑΣΠ Σάμου από τον κ. Δ. Ζαφείρη στη διεύθυνση d.zafeiris@dei.gr και τηλ. στο (+30)2273092504. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων καθοδικής προστασίας του ΑΣΠ Καλύμνου και ΑΣΠ Σάμου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών και υλικών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1906
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/01/2024
ΑΔ: A125289
Συμπλήρωμα 1 02/02/2024
ΑΔ: A125406
Συμπλήρωμα 2 22/02/2024
ΑΔ: A125570
Συμπλήρωμα 3 29/02/2024
ΑΔ: A125638
Συμπλήρωμα 4 11/03/2024
ΑΔ: A125739
Προϋπολογισμός: € 75.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής