ΔΠΛΠ-1881 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.karolemeas@dei.gr (210-5292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία, είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.karolemeas@dei.gr (210-5292556) και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης στον ΑΣΠ Λέσβου από τον κ. Π. Γιαννίκο Διευθυντή του ΑΣΠ Λέσβου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο p.giannikos@dei.gr (22510-41607)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση Αγωγών Καυσίμου και Αντικατάσταση Τμημάτων ΑΣΠ Λέσβου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1881
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2024
ΑΔ: A125427
Συμπλήρωμα 1 16/02/2024
ΑΔ: A125522
Προϋπολογισμός: € 136.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής