ΔΠΛΠ-1876 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου τηλ. (210-5292680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr και τον κ. Ι. Καρολεμέα τηλ. (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ.10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου τηλ. (210-5292680) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr και τον κ. Ι. Καρολεμέα τηλ. (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης από τον κ. Ι. Ευαγγέλου τηλ. (23850-56439), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο i.evangelou@dei.gr και κ. Γ. Τσεπραηλίδη τηλ. (23850-56222) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο g.tseprailidis@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή Κύριου Εξοπλισμού και Βοηθητικών Συστημάτων στον ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1876
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2024
ΑΔ: A125428
Προϋπολογισμός: € 160.326,38 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής