ΔΠΛΠ-1872 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/12/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα . Μαυροπούλου (210 5292442) και την κα Σ. Σωτηροπούλου (210 5292513) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.mavropoulou@dei.gr και s.sotiropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα . Μαυροπούλου (210 5292442) και την κα Σ. Σωτηροπούλου (210 5292513) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.mavropoulou@dei.gr και s.sotiropoulou@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Χανίων από τον κο Γ. Ξερογιαννάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση g.xerogiannakis@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση Γεννήτριας, εξαγωγή – έλεγχος -επανατοποθέτηση δακτυλίων συγκράτησης τυλιγμάτων (retaining rings ή καμπάνες) ρότορα, στον Αεριοστρόβιλο 6 της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣ Χανίων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1872
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/11/2023
ΑΔ: A124877
Συμπλήρωμα 1 22/11/2023
ΑΔ: A124942
Συμπλήρωμα 2 27/11/2023
ΑΔ: A124989
Συμπλήρωμα 3 07/12/2023
ΑΔ: A125062
Προϋπολογισμός: € 200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής