ΔΠΛΠ-1868 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/12/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.karolemeas@dei.gr (210-5292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.karolemeas@dei.gr (210-5292556) και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης στον ΑΣΠ Κω από τον κ. Παναγιώτη Γαβρίδη, Διευθυντή του ΑΣΠ Κω με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο p.gavridis@dei.gr (22420-59260)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή Λεβήτων Μονάδων Νο5 & Νο6 ΜΑΝ 9K60MC-S στον ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1868
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/10/2023
ΑΔ: A124793
Συμπλήρωμα 1 20/11/2023
ΑΔ: A124935
Προϋπολογισμός: € 430.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής