ΔΠΛΠ-1834 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/10/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/11/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.mavropoulou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου (210 5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr. Η χορήγηση Βεβαίωσης Τοπικών Συνθηκών παρέχεται από τον Υπεύθυνο ΑΣΠ/ΤΣΠ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Συντήρηση Εξοπλισμού Διακοπτών και Πεδίων Μέσης Τάσης».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1834
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/08/2023
ΑΔ: A124285
Συμπλήρωμα 1 08/09/2023
ΑΔ: A124342
Συμπλήρωμα 2 04/10/2023
ΑΔ: A124541
Συμπλήρωμα 3 11/10/2023
ΑΔ: A124619
Προϋπολογισμός: € 280.158,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής