ΔΠΛΠ-1784 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο (+30) 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό είτε από τον κ. Ι. Ρογκάκο στη διεύθυνση I.Rogkakos@dei.gr και τηλ. (+30) 2810376210 ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστήριξη λειτουργίας βοηθητικών μηχανημάτων λέβητα και στροβίλου των μονάδων ΑΤΜ 4, 5, 6 των μηχανημάτων αντλιοστασίου των μηχανών Diesel και υποστήριξη λειτουργίας του τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1784
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/03/2023
ΑΔ: A122771
Συμπλήρωμα 1 21/03/2023
ΑΔ: A122929
Συμπλήρωμα 2 03/04/2023
ΑΔ: A123063
Συμπλήρωμα 3 21/04/2023
ΑΔ: A123228
Συμπλήρωμα 4 22/05/2023
ΑΔ: A123534
Προϋπολογισμός: € 184.424,15 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής