ΔΠΛΠ-1780 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.gr. Βεβαίωση επίσκεψης στον τόπο εγκατάστασης των Η/Ζ για γνώση τοπικών συνθηκών θα παρέχεται από τον κ. B. Ευστρατίου (210 9008803) ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 –Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) εγκατεστημένων, στον ΑHΣ Ρόδου (ΟΜΑΔΑ Α-18ΜW), στον ΑΣΠ Θήρας (ΟΜΑΔΑ Β-20MW), στον ΑΣΠ Σάμου (ΟΜΑΔΑ Γ- 12MW), στον ΑΣΠ Λέσβου (ΟΜΑΔΑ Δ-14 MW), στον ΑΣΠ Χίου (ΟΜΑΔΑ Ε-25MW) και στον ΤΣΠ Μεγίστης (ΟΜΑΔΑ ΣΤ-0,15MW), για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του έτους 2023 (01.07.2023 μέχρι 31.08.2023)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1780
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/02/2023
ΑΔ: A122643
Συμπλήρωμα 1 01/03/2023
ΑΔ: A122750
Προϋπολογισμός: € 1.494.720,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής