ΔΠΛΠ-1775 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τoν κ. Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τoν κ. Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στους ΤΠΑΣ Καρδιάς, ΤΠΑΣ Αμυνταίου και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V, θα παρέχεται από τον κ Α. Χατζησάββα (2463-115821) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση a.chatzisavvas@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποσυναρμολόγηση από ΤΠΑΣ Καρδιάς και ΤΠΑΣ Αμυνταίου εξοπλισμού μηχανουργείου – μεταφορά και εγκατάσταση στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1775
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2023
ΑΔ: A122693
Συμπλήρωμα 1 15/03/2023
ΑΔ: A122876
Συμπλήρωμα 2 24/03/2023
ΑΔ: A122974
Προϋπολογισμός: € 314.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής