ΔΠΛΠ-1762 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης είτε από τον από τον κ. Ν .Πέτρου , με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση, n.petrou@dei.gr, τηλ. (+30) 2292064333 είτε από τον κ. Γ. Θεοχαρόπουλο με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.theocharopoulos@dei.gr , τηλ. (+30) 2292064333"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος μικρότερης των 250Kw ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1762
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/01/2023
ΑΔ: A122394
Συμπλήρωμα 1 08/02/2023
ΑΔ: A122572
Συμπλήρωμα 2 22/02/2023
ΑΔ: A122694
Προϋπολογισμός: € 326.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β΄ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ΄ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δ΄ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε΄ Λήψη