ΔΠΛΠ-1759 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/06/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 , τηλέφωνο 210-5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων από την κα Ε. Μεταξά (2810 376370) και τον κ. Μ. Μιχελάκη (2810376305) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση El.Metaxa@dei.gr και M.Michelakis@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Επισκευών και Κατασκευών στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1759
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/03/2023
ΑΔ: A122798
Συμπλήρωμα 1 28/03/2023
ΑΔ: A122999
Συμπλήρωμα 2 07/04/2023
ΑΔ: A123113
Συμπλήρωμα 3 11/05/2023
ΑΔ: A123442
Συμπλήρωμα 4 26/05/2023
ΑΔ: A123585
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 16/06/2023
ΑΔ: A123725
Προϋπολογισμός: € 137.280,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής