ΔΠΛΠ-1740 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/11/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210-529442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210-529442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Αμυνταίου θα παρέχεται από τον κ. Α. Γερτζίκης (24630 56233) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση a.gertzikis@dei.gr. και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Μελίτη από τον κ. Γ. Τσεπραηλίδη (23850 56222) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση g.tseprailidis@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση κύριου Μ/Σ 360MVA της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου στον ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1740
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/11/2022
ΑΔ: A121943
Συμπλήρωμα 1 25/11/2022
ΑΔ: A122030
Προϋπολογισμός: € 280.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής