ΔΠΛΠ-1739 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (215292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (215292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό από τον κ. Κ. Λεπίδα (2531060288) με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.lepidas@dei.gr.. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών για τη Γενική Επιθεώρηση Γ-6 του Αεριοστρόβιλου Νο 11 του ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1739
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/01/2023
ΑΔ: A122376
Συμπλήρωμα 1 30/01/2023
ΑΔ: A122468
Συμπλήρωμα 2 13/02/2023
ΑΔ: A122604
Προϋπολογισμός: € 403.310,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής