ΔΠΛΠ-1738 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/01/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210 5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Γ. Τσατσαρώνη , με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση aspchios@dpan.gr και τηλ. (+30) 2271028706. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών καυσίμου στον ΑΣΠ Χίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1738
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/11/2022
ΑΔ: A121931
Συμπλήρωμα 1 16/11/2022
ΑΔ: A121977
Συμπλήρωμα 2 29/11/2022
ΑΔ: A122054
Συμπλήρωμα 3 07/12/2022
ΑΔ: A122121
Συμπλήρωμα 4 09/12/2022
ΑΔ: A122137
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 22/12/2022
ΑΔ: A122234
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 30/12/2022
ΑΔ: A122255
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 09/01/2023
ΑΔ: A122295
Προϋπολογισμός: € 131.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής