ΔΠΛΠ-1702 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/11/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/11/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210-5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210-5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κο Π. Γιαννίκο (22510 41607) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση p.giannikos@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας Μονάδας Νο 6 ΑΣΠ Λέσβου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1702
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/09/2022
ΑΔ: A121585
Συμπλήρωμα 1 12/10/2022
ΑΔ: A121686
Συμπλήρωμα 2 20/10/2022
ΑΔ: A121745
Συμπλήρωμα 3 31/10/2022
ΑΔ: A121827
Συμπλήρωμα 4 04/11/2022
ΑΔ: A121879
Προϋπολογισμός: € 250.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής