ΔΠΛΠ-1620 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (τηλ. 210-5292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr) και τον κο Στ. Πελεκάση (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.pelekasis@dei.g ).Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Σορωνής από τον κα. Τ. Μπέρδη (τηλ. 2241049005 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση Τ.Berdi@dei.gr).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ. Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1620
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/11/2021
ΑΔ: A119209
Συμπλήρωμα 1 30/11/2021
ΑΔ: A119344
Συμπλήρωμα 2 14/12/2021
ΑΔ: A119401
Συμπλήρωμα 3 09/06/2022
ΑΔ: A119958
Προϋπολογισμός: € 52.560,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής