ΔΠΛΠ-1310668 Έργο Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/04/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556), Β. Ζήση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@dei.gr, I.Karolemeas@dei.gr και V.Zisis@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556), Β. Ζήση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@dei.gr, I.Karolemeas@dei.gr και V.Zisis@ppcgroup.com. Για τεχνικά θέματα πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δρακόπουλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση T.Drakopoulos@dei.gr και την κα Π. Αβεντισιάν με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση P.aventisian@dei.gr ενώ χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης θα δοθεί από τον Διευθυντή του ΑΣΠ Καρπάθου κο Γεώργιο Κουνδουράκη (22450 23333) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.koundourakis@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επισκευής τμήματος παραλιακής οδού – ανακατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και λοιπές εργασίες αναβάθμισης στον ΤΣΠ Μεγίστης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310668
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/03/2024
ΑΔ: A125864
Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής