ΔΠΛΠ-1310667 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-5292680) και X. Σκουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση C.Skouri@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-5292679).
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ A.E. για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθμός 22 Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-5292680) και X. Σκουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση C.Skouri@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-5292679). Ενημέρωση για το αντικείμενο της Πρόσκλησης και πληροφορίες για τον τόπο εγκατάστασης των Αεριοστροβίλων θα παρέχεται από τον κ. Β. Ευστρατίου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο V.Eustratiou@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-9008803) ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 –Τ.Κ. 117 41 Αθήνα."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» καινούριων Αεριοστροβιλικών Μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των Νησιών Ρόδου, Χίου και Θήρας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310667
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/02/2024
ΑΔ: A125426
Συμπλήρωμα 1 16/02/2024
ΑΔ: A125524
Συμπλήρωμα 2 29/02/2024
ΑΔ: A125632
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής