ΔΠΛΠ-1310662 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο (+30) 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης στο σταθμό από τον κ. Π. Γαβρίδη στη διεύθυνση p.gavridis@dei.gr και τηλ. (+30)2242059260."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ δύο (2) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 380-400kW το καθένα με κινητήρα diesel, με όλο τον βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τον ΤΣΠ Αστυπάλαιας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310662
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/12/2023
ΑΔ: A125196
Συμπλήρωμα 1 18/01/2024
ΑΔ: A125302
Συμπλήρωμα 2 30/01/2024
ΑΔ: A125369
Συμπλήρωμα 3 02/02/2024
ΑΔ: A125408
Συμπλήρωμα 4 16/02/2024
ΑΔ: A125523
Προϋπολογισμός: € 550.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής