ΔΠΛΠ-1310649 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό από τους κ. Ε. Μαστροθεοδωράκη στη διεύθυνση i E.Mastrotheodoraki@r@dei.gr,
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό από τους κ. Ε. Μαστροθεοδωράκη στη διεύθυνση i E.Mastrotheodoraki@r@dei.gr, τηλ. 2531060253 και κ. Κ. Λεπίδα στη διεύθυνση K.Lepidas@@dei.gr , τηλ 2531060288. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού στον ΑΗΣ Κομοτηνής με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310649
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/02/2023
ΑΔ: A122741
Συμπλήρωμα 1 10/03/2023
ΑΔ: A122833
Συμπλήρωμα 2 21/03/2023
ΑΔ: A122928
Προϋπολογισμός: € 125.375,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής