ΔΠΛΠ-1310647 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5293442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5293442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης και για τεχνικά θέματα από τον κ. Τσαλιάνη Αθανάσιο τηλ : +30 2461055220 / +30 6970005495, και τον κ. Χατζή Παντελή τηλ : +30 2461055211/+30 6974129239 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Tsalianis@dei.gr και Pa.Chatzis@dei.gr, αντίστοιχα. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project), έργου μετατροπής των γεννητριών των Μονάδων ΙΙΙ & IV του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (Τύπος: ΤΒΒ-300-2y3 ELECTROSILA) σε Σύγχρονους Πυκνωτές για την παροχή υπηρεσιών ρύθμισης άεργου ισχύος, στήριξης τάσης και παροχής αδράνειας στο Σύστημα.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310647
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/12/2022
ΑΔ: A122246
Συμπλήρωμα 1 26/01/2023
ΑΔ: A122285
Συμπλήρωμα 2 22/02/2023
ΑΔ: A122448
Συμπλήρωμα 3 01/03/2023
ΑΔ: A122753
Προϋπολογισμός: € 16.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής