ΔΠΛΠ-1310630 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/12/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.sotiropoulou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ από τον κο Κ. Λεπίδα (25310 60288). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310630
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/11/2021
ΑΔ: A119230
Συμπλήρωμα 1 22/11/2021
ΑΔ: A119298
Συμπλήρωμα 2 26/11/2021
ΑΔ: A119328
Συμπλήρωμα 3 03/12/2021
ΑΔ: A119364
Προϋπολογισμός: € 290.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής