Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Το Έργο θα κατασκευαστεί στο χώρο του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αλιβερίου. Αφορά στην προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων εντός της ιδιοκτησίας του ΑΗΣ Αλιβερίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: - Μεταλλικό Στέγαστρο Προστασίας του Κυκλικού Λουτρού ελληνιστικής εποχής που βρίσκεται βορείως του αντλιοστασίου και σε επαφή με υφιστάμενο οριοθετημένο και διαμορφωμένο ρέμα. - Μικρό Κτίριο Φύλαξης, συντήρησης και εκθέσεως των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων που προήλθαν από τις ανασκαφές κατά την κατασκευή της νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Αλιβερίου. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία μελέτη και την ισχύουσα Άδεια Δόμησης 48/2018 της ΥΔΟΜ. Κύμης – Αλιβερίου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της κατασκευής συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την πλήρη, άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου πέραν των όσων περιλαμβάνονται στο φάκελο της προαναφερθείσας Άδειας Δόμησης 48/2018. 15/03/2022 Σε Παράταση 850.000 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/.
Έργο ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ-228 Αναβάθμιση Εσωτερικής Υπηρεσίας ΑΣΠ Λέσβου. 07/04/2022 Σε Παράταση 450.000€ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE
Έργο ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ-234 Κατασκευή δικτύων καυσίμου, καταλοίπων, ατμού, συμπυκνωμάτων και πυρόσβεσης στον ΑΣΠ Σάμου. 14/06/2022 270.760€ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE