ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200099931 (1) Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 28430 63160
Υποβολή: ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
v.xenikaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ STAY BOLTS ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL (MITSUIMAN B&W 12K90 MC-S)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200099931 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ