1200102841 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2024 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Κυριακοπούλου Καλ.) Τηλ: 27910 39152 & (κ. Μητσόπουλος Κων.) Τηλ: 27910 39123
Υποβολή: Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιη-θεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήμα-τος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια καλωδίων ελέγχου διασύνδεσης I & C εξοπλισμού της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200102841
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 25.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου