ΛΜ - 2022 Ε3 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση S.Arvaniti@dei.gr τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ. 33074) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 22/02/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 23/02/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση 1.750.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος για την αποφόρτιση περιοχής ανατολικά του οικισμού Τριποτάμου και απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Πεδίου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2022 Ε3
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/02/2022
ΑΔ: A119612
Προϋπολογισμός: € 1.975.750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης