ΛΜ - 2022 Ε16 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση S.Arvaniti@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 30/05/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 31/05/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες. Αρμόδια Υπηρεσία της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό, είναι ο Κλάδος Ορυχείων, Τ.Κ. 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2022 Ε16
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/05/2022
ΑΔ: A119843
Προϋπολογισμός: € 662.390 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης