ΛΜ - 2022 Ε1 - 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/02/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33074) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 07/02/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 08/02/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών με χρήση προωθητή τύπου Cat-D6 για υποστήριξη της λειτουργίας των εκσκαφέων των Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2022 Ε1 - 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/02/2022
ΑΔ: A119598
Προϋπολογισμός: € 40.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης