ΛΜ - 2021 Ε46 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/01/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση S.Arvaniti@dei.gr, τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ. 33074) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564)
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 20/01/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 21/01/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες.Μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 20.01.2022 σε 09.02.2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 14:00 μ.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από 21.01.2022 σε 10.02.2022 η- μέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ., σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Πρόσκλησης του τεύχους της Διακήρυξης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση 400.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση του Δυτικού πρανούς του Ορυχείου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2021 Ε46
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/12/2021
ΑΔ: A119461
Συμπλήρωμα 1 18/01/2022
ΑΔ: A119523
Προϋπολογισμός: € 499.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης