ΛΜ - 2021 Ε41 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/11/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & την κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ (τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33074 , 33007) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μον. Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 25-11-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 26-11-2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2021 Ε41
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/11/2021
ΑΔ: A119268
Προϋπολογισμός: € 61.015,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης