ΛΜ - 2021 Ε14 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/06/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, +30 2791025045 εσωτ.33074
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, Τ.Κ. 22200
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 09/06/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 10/06/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες. Αρμόδια Υπηρεσία της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό, είναι ο Κλάδος Ορυχείων, Τ.Κ. 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Πληρο- φορίες παρέχονται από την κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ & την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ με ηλε- κτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.Pantsou@dei.com.gr & S.Arvaniti@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007,33074) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση 1.000.000 M3 στ. αγόνων για τη βελτίωση των κλίσεων των πρανών του κυρίου Πεδίου Χωρεμίου και τη διαμόρφωση των τελικών πρανών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2021 Ε14
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/05/2021
ΑΔ: A118681
Προϋπολογισμός: € 1.050.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης