ΛΜ - 2021 Ε13 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε./ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, κα Αρβανίτη Σ., τηλ. 2791025045-48/εσ. 33074,33007
Υποβολή: Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό, η οποία είναι και υπεύθυνη για κάθε θέμα που έχει σχέση μ' αυτόν, είναι η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε./ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 22200, Τηλ.2791025045/εσ. 33007,33074. Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 24/05/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ (ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών και ώρα 14:00 μμ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε./ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ στις 25/05/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 πμ ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς των Ορυχείων της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2021 Ε13
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/05/2021
ΑΔ: A118618
Προϋπολογισμός: € 54976 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης