ΛΜ - 2021 Ε12 (1200004427) Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/04/2021

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/04/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ & την κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Pantsou@dei.com.gr & S.Arvaniti@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007,33074) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564)
Υποβολή: Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 22/04/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη στις 23/04/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η ισχύς των προσφορών θα είναι (6) μήνες.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μερική καθαίρεση κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2021 Ε12 (1200004427)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/03/2021
ΑΔ: A118474
Συμπλήρωμα 1 31/03/2021
ΑΔ: A118493
Συμπλήρωμα 2 14/04/2021
ΑΔ: A118556
Προϋπολογισμός: € 154.963,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης