ΛΜ - 2020 E10 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/11/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ & κα. ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.Pantsou@dei.com.gr & S.Arvaniti@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007,33074) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2020 E10
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/10/2020
ΑΔ: A116826
Συμπλήρωμα 1 04/11/2020
ΑΔ: A116848
Συμπλήρωμα 2 18/11/2020
ΑΔ: A116890
Προϋπολογισμός: € 402.236,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης